Proces Kanoniczny

Na wstępie pragniemy zwrócić szczególną uwagę, że Kościół Rzymsko Katolicki nie przewiduje procesu rozwodowego czy w ogóle istnienia instytucji rozwodu czy unieważnienia małżeństwa, ponieważ ich istnienie godziłoby w samo sedno definicji małżeństwa, które jest wspólnotą tworzoną przez małżonków – totus vitae consortium na całe życie.
Proces Kościelnystwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego ma na celu doprowadzenie do orzeczenia nieważności małżeństwa kanonicznego. W procesie należy przedstawić fakty, które świadczą o nieistnieniu małżeństwa, okoliczności te muszą mieć odzwierciedlenie w dowodach oraz świadkach.

Proces Kościelny w odróżnieniu od Procesu cywilnego – rozwodowego nie jest procesem spornym. Oznacza to, że strona pozwana w przeciwieństwie do postępowania cywilnego nie jest przeciwnikiem procesowym. Proces taki nie jest przeciwko komuś, lecz w sprawie.

Strony, procesu są sobie równe, są uczestnikami postępowania mającego na celu ustalenie czy zawarte przez nich małżeństwo było ważne.

Celem postępowania jest dojście do prawdy obiektywnej a więc rzeczywistego stanu faktycznego.

Kompetentnym do rozpatrywania Skarg o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest wyłącznie Trybunał Kościelny: Papieski, do którego należy Sygnatura Apostolska, Rota Rzymska i Penitencjariat Apostolski oraz Biskupi, czyli Sądy Diecezjalne, Sądy Miedzydiecezjalne i Sądy Metropolitarne.

Proces Kościelny jest co do zasady procesem pisemnym.

Sąd rozpoznaje sprawę kolegialnie w składzie trzech sędziów diecezjalnych, w procesie bierze również udział tzw. Obrońca Węzła Małżeńskiego, którego celem jest przedkładanie argumentów i dowodów za ważnością małżeństwa.

Umów się z nami na spotkanie a dowiesz się jak przejść przez procedurę uzyskania, stwierdzenia nieważności małżeństwa, błędnie nazywanego rozwodem, rozwodami kościelnymi.