Proces Kanoniczny

Na wstępie pragniemy zwrócić szczególną uwagę, że Kościół Rzymsko Katolicki nie przewiduje procesu rozwodowego czy w ogóle istnienia instytucji rozwodu czy unieważnienia małżeństwa, ponieważ ich istnienie godziłoby w samo sedno definicji małżeństwa, które jest wspólnotą tworzoną przez małżonków – totus vitae consortium – na całe życie.
Proces Kościelnystwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego ma na celu doprowadzenie do orzeczenia nieważności małżeństwa kanonicznego. W procesie należy przedstawić fakty, które świadczą o nieistnieniu małżeństwa, okoliczności te muszą mieć odzwierciedlenie w dowodach oraz świadkach.

Proces Kościelny w odróżnieniu od Procesu cywilnego – rozwodowego nie jest procesem spornym. Oznacza to, że strona pozwana w przeciwieństwie do postępowania cywilnego nie jest przeciwnikiem procesowym. Proces taki nie jest przeciwko komuś, lecz „w sprawie”.

Strony, procesu są sobie równe, są uczestnikami postępowania mającego na celu ustalenie czy zawarte przez nich małżeństwo było ważne.

Celem postępowania jest dojście do prawdy obiektywnej a więc rzeczywistego stanu faktycznego.

Kompetentnym do rozpatrywania Skarg o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest wyłącznie Trybunał Kościelny: Papieski, do którego należy Sygnatura Apostolska, Rota Rzymska i Penitencjariat Apostolski oraz Biskupi, czyli Sądy Diecezjalne, Sądy Miedzydiecezjalne i Sądy Metropolitarne.

Proces Kościelny jest co do zasady procesem pisemnym.

Sąd rozpoznaje sprawę kolegialnie w składzie trzech sędziów diecezjalnych, w procesie bierze również udział tzw. Obrońca Węzła Małżeńskiego, którego celem jest przedkładanie argumentów i dowodów za ważnością małżeństwa.

Umów się z nami na spotkanie a dowiesz się jak przejść przez procedurę uzyskania, stwierdzenia nieważności małżeństwa, błędnie nazywanego rozwodem, rozwodami kościelnymi.