Czy unieważnienie małżeństwa otrzymać może tylko jedna ze stron?

Rozwód

Rozstanie osób będących w związku małżeńskim nie jest kwestią prostą ani pod względem emocjonalnym, ani formalnym. Warto jednak pamiętać o istniejącym rozróżnieniu na stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa, związane ze ślubem kościelnym, a także to odnoszące się do aspektu cywilnego. Wśród wielu osób uzyskanie tego pierwszego uchodzi za bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Zasady, które kierują religijnym aspektem związku dwojga ludzi, są bowiem w tym przypadku nieco odmienne.

Czy obie strony otrzymują stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Zarówno w przypadku stwierdzenia nieważności na gruncie cywilnym, jak i kościelnym, decyzję właściwego sądu w tej sprawie otrzymują obie strony zainteresowane. Ważne jest jednak to, że w przypadku procedury cywilnej, sąd orzeka, która z osób ponosi winę za zawarcie małżeństwa w złej wierze. Odnosi się do faktu posiadania wiedzy na temat zachodzących przesłanek unieważniających ślub w momencie tego zdarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt kościelny, to warto wiedzieć o tym, że wyrok może zakazywać zawarcia kolejnego małżeństwa, co może być dosyć problematyczne.

Przesłanki przemawiające za stwierdzeniem nieważności małżeństwa

W przypadku ślubu cywilnego, faktem przemawiającym za jego nieważnością może być, między innymi:

  • nieodpowiedni wiek małżonków
  • choroba psychiczna
  • ubezwłasnowolnienie

Przesłanek takich jest oczywiście więcej, a należy do nich chociażby określony stopień pokrewieństwa. Procedura cywilna w zakresie stwierdzenia nieważności wymaga zatem zaistnienia szczególnych okoliczności. W odniesieniu do ślubu kościelnego, można natomiast wymienić, na przykład sytuacje, gdy:

  • jeden z małżonków jest nieochrzczony
  • doszło już do małżeństwa z inną osobą
  • niespełnione są kryteria wieku

W każdym przypadku jednak, gdy sąd orzeka o nieważności małżeństwa, obie strony otrzymują takie postanowienie w formie papierowej. Warto pamiętać o tym, że omawiana procedura znacząco różni się od rozwodu, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt kościelny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *