Adwokat Kościelny

Adwokat Kościelny – osoba świecka biorąca udział, reprezentująca stronę w procesach kościelnych.

Adwokat musi ukończyć studia z zakresu prawa kanonicznego (świecki tytuł magistra), a także posiadać tytuł licencjata kościelnego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).

Adwokat Kościelny –  powinien być pełnoletni i nienaruszonej sławy, adwokat ma być katolikiem (kan. 1483 KPK), powinien złożyć w sądzie autentyczne zlecenie (kan. 1484).

Każdy wierny jest uprawniony do skorzystania z pomocy prawnej. Zadaniem Trybunałów Kościelnych jest umożliwienie skorzystania z usług Adwokata Kościelnego.

W każdym procesie Adwokat Kościelny zobowiązany jest troszczyć się o:

  • właściwy przebieg postępowania,
  • zgromadzenie i złożenie w trybunale przed sędzią odpowiednich środków dowodowych,
  • sporządzenie głosów obrończych,
  • zgłoszenie we właściwym terminie środków odwoławczych od niesprawiedliwego bądź krzywdzącego wyroku.

W sprawach karnosądowych (kan. 1481 § 2) oraz w sprawach dotyczących małoletnich i sprawach dotyczących dobra publicznego (kan. 1481 § 2) jego udział jest obligatoryjny.