Stwierdzenie Nieważności / Rozwód

Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa  polega na zbadaniu w trybie procesowym, czy małżeństwo zostało zawarte zgodnie z normami prawa kanonicznego

Każdy kto uzyska dekret Stwierdzający Nieważności jego Małżeństwa może „ponownie” zawrzeć związek małżeński w Kościele Rzymsko Katolickim.

Prawo Kanoniczne wylicza szereg przesłanek na podstawie których można składać Skargę do Sądu Kościelnego o Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa.

1. Przeszkody
– wiek młodociany
– niezdolność małżeńska /płciowa/
– istniejący węzeł małżeński
– różność religii
– święcenia
– śluby lub profesja zakonna
– uprowadzenie
– przeszkoda występku
– pokrewieństwo
– powinowactwo
– przyzwoitości publicznej
– pokrewieństwa prawnego /adopcja/

2. Brak formy kanonicznej
– brak jednoczesnego wyrażenia zgody małżeńskiej
– brak świadka kwalifikowanego lub niewłaściwa jego kompetencja
– brak świadka zwykłego
– małżeństwo mieszane bez zachowania przypisanej dyspensy i formy
– zawarcie małżeństwa we wspólnocie niekatolickiej bez wymaganych prawem pozwoleń (u prawosławnych zachowanie formy jest konieczne do godziwości a nie do ważności)
– nie zachowanie stosownej formy kanoniczno-liturgicznej (słowa przysięgi)
– pełnomocnik bez ważnego pełnomocnictwa

3. Wady zgody małżeńskiej
– brak wystarczającego używania rozumu – habitualny (niedorozwój lub uszkodzenie mózgu) lub aktualny (odurzenie lub zamroczenie) – kan. 1095 p. 1.
– poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich (zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, niedojrzałość) – kan. 1095 p. 2.
– niezdolność natury psychicznej do podjęcia i wypełnienia obowiązków małżeńskich – kan. 1095 p. 3.
– brak minimalnej wiedzy na temat małżeństwa – kan. 1096
– błąd co do osoby – błąd co do tożsamości fizycznej lub przymiotu rozciągniętego na osobę – kan. 1097
– błąd co do przymiotu osoby – bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego przez zgodę.
– podstępne wprowadzenie w błąd co do zasadniczego przymiotu osoby – kan. 1098
– błąd co do przymiotów małżeństwa – jedności, nierozerwalności oraz sakramentalności determinujący wolę – kan. 1099
– symulacja – całkowita lub częściowa – kan. 1101
– całkowita – obejmuje małżeństwo samo w sobie
– częściowa – wykluczenie jakiegoś istotnego elementu lub przymiotu (wierność, nierozerwalność, jedności, trwałości, sakramentalności, równości osób, prawa do osoby, obowiązków małżeńskich, dobra potomstwa)
– zgoda warunkowa – nieważne jest małżeństwo pod warunkiem co do przyszłości – kan. 1102
– przymus i ciężka bojaźń – gdy jest zew. i nie można się od niej uwolnić jak tylko przez zawarcie małżeństwa – kan. 1103

W prawie Kanonicznym małżeństwo cieszy się szczególnymi względami, o czym mówi kanon 1060.: „Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego !?”.

Rozwód jest trwałym i zupełnym rozkładem małżeństwa cywilnego.
Podstawowymi przesłankami do orzeczenia rozwodu jest ustanie pomiędzy małżonkami więzi fizycznej, uczuciowej i gospodarczej. (Art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Wbrew powszechnej opinii zdrada małżeńska nie stanowi podstawy do rozwodu cywilnego czy stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego !

Mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu, nie można go udzielić, jeżeli z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci lub jeżeli udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kościół katolicki nie przewiduje możliwości rozwodu w przypadku zawarcia ślubu kościelnego; istnieje jedynie możliwość Stwierdzenia Nieważności małżeństwa w dowolnym czasie jego trwania gdyż odnosi się do jego istoty tj. zgody stron na nie.

Oznacza to w przypadku par które zawarły ślub konkordatowy, że po rozwodzie cywilnym w świetle prawa Kanonicznego nadal są małżeństwem.

Jeżeli zatem zastanawia-łeś/łaś się jak uzyskać Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa zwanych potocznie, rozwodem kościelnym lub chcesz się dowiedzieć jak skutecznie się rozwieść cywilnie to skontaktuj się z nami a udzielimy ci wszelkiej niezbędnej i fachowej pomocy w zakresie rozwodów, stwierdzeń nieważności czy unieważnień małżeństwa.