PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANA PYTANIA:

Czy stwierdzenie nieważności otrzymać może tylko jeden małżonek ?

 • Wyrok Trybunału, Stwierdzający nieważność małżeństwa orzeka, iż małżeństwo zostało z przyczyn wskazanych w wyroku nieważnie zwarte tj. jest nie byłe względem stron. Stan ten wynika z faktu, iż to strony udzielają sobie sakramentu małżeństwa a ksiądz jest tzw.
  „Świadkiem Kwalifikowany” w związku z czym nie może być inaczej jak rozwiązanie zwartego, nieważnie sakramentu małżeństwa po obydwu stronach tj. u męża który staj się z dniem uprawomocnienia wyroku kawalerem oraz u żony która z dniem uprawomocnienia wyroku jest panną, bez względu czy strony mają dzieci małżeńskie.

Czy Sąd Może zabronić zawarcia nowego związku małżeńskiego?

 • Sąd Może w wyroku zawrzeć klauzulę ograniczającą możliwość zwarcia nowego, Godziwego, związku małżeńskiego. Strona, strony obarczone taką klauzulą może w prawdzie zawrzeć nowy związek małżyki jednakże będzie on Nie Godziwy !
 • Aby zdjąć klauzulę należy zwrócić się z prośbą do Biskupa Metropolity u udzielenie     Łaski Dyspensy po zasięgnięciu opinii Sądu wydającego wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa wraz z klauzulą.

Czy po stwierdzeniu nieważności można przystępować do komunii świętej  ?

 • TAK

Jak przeprowadzić „rozwód kościelny” a konkretnie Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa ?

 • Należy przygotować skargę powodową – jest to pismo „pozew” rozpoczynający cały proces, należy w nim opisać okres przed jak i po ślubny, ustosunkować się dlaczego uwarzmy iż nasze małżeństwo winno być rozwiązane z wskazanych nim tytułów. Nie wolno „kopiować w nim „ pozwu rozwodowego jest to czeszę błędne działanie kończące zazwyczaj się odrzuceniem skargi.
 • Należy przygotować skargę powodową – jest to pismo „pozew” rozpoczynający cały proces, należy w nim opisać okres przed jak i po ślubny, ustosunkować się dlaczego uwarzmy iż nasze małżeństwo winno być rozwiązane z wskazanych nim tytułów. Nie wolno „kopiować w nim „ pozwu rozwodowego jest to czeszę błędne działanie kończące zazwyczaj się odrzuceniem skargi.

Kto może dostać „rozwód kościelny” – stwierdzenie nieważności ?

 • Każdy kto zawarł Sakramentalny Związek Małżeński a Sąd Biskupi Stwierdzi jego Nieważności.

Reforma Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” reformuje kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Poniżej przedstawiamy główne złożenia jakie przyświecały tym zmianą:

Jeden wyrok dla uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa, przy pewności moralnej pierwszego sędziego zgodnie z przepisami prawa. Jeśli żadna ze stron jak i obrońca węzła małżeńskiego w terminie 15 dni nie odwoła się od wyroku, ten stanie się prawomocny, a strony będą mogły zawrzeć nowe małżeństwa.

Sam biskup jest sędzią – zobowiązanie głowy kościoła partykularnego do zaangażowanie się w kanoniczne procesy małżeńskie w tzw. Procesach skróconych.

Proces małżeński skrócony  przed biskupem według kan. 1683-1687 w sprawach, opatrzonych  symptomem oczywistym określanym przykładowo: brak wiary, który może prowadzić do symulacji konsensu lub błędu w odniesieniu do instytucji małżeństwa, bardzo krótki czas pożycia małżeńskiego, aborcja dokonana dla uniknięcia zrodzenia potomstwa, pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie, zatajenie poważnych okoliczności i faktów sprzed zawarcia małżeństwa (bezpłodności, choroby zakaźnej, posiadania potomstwa, dopuszczenia się przestępstwa), powód zawarcia małżeństwa całkowicie obcy małżeńskiej wspólnocie, przemoc fizyczna w celu wymuszenia zgody na małżeństwo, nieoczekiwana ciąża kobiety, dysfunkcja psychiczna potwierdzona dokumentacją lekarską itd.

Proces taki prowadzony jest pod szczególnym zaangażowaniem biskupa. Skarga w takim przypadku musi być zgodnie z kan 1683 :

 • żądanie zostało zgłoszone przez obydwoje małżonków lub przez jednego z nich za zgodą drugiego.
 • przytaczane są okoliczności dotyczące faktów lub osób, poparte zeznaniami lub dokumentami, które nie wymagają przeprowadzenia dokładniejszego badania albo dochodzenia oraz w sposób oczywisty wskazują na nieważność.

Przywrócenie Apelacji do Stolicy Metropolitarnej.

 • Dopuszczenie do kolegium sędziowskiego dwóch sędziów świeckich (mężczyzn lub kobiet), mianowanych przez biskupa, mających odpowiednie wykształcenie i przymioty.

Poszerzenie właściwości Sądów kościelnych o możliwość wszczęcia proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa także w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania strony powodowej bez potrzeby zgody drugiej strony.

Niniejsze zmiany weszła w życie z dniem 08-12-2015 r.