PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANA PYTANIA:

Czy rozwód jest grzechem ?

 • Nie jest, grzechem jest cudzołóstwo, aczkolwiek osoby rozwiedzione, znajdujące się w nowym związku, tracą prawo do otrzymywania Eucharystii. Kościół zachęca rozwodników do aktywnego uczestniczenia w życiu Wspólnoty poprzez uczęszczanie na Mszę świętą, modlitwę, słuchanie Słowa Bożego czy wychowywanie dzieci w wierze katolickiej.

Czy rozwiedzeni mogą przystąpić do Komunii Świętej ?

 • Rozwiedzeni mogą przystąpić do Komunii świętej wówczas, gdy okazują żal
  z powodu naruszenia prawa Bożego i przysięgają żyć we wstrzemięźliwości, to jest powstrzymać się od aktów seksualnych i żyć w celibacie, w formie tak zwanego ?białego małżeństwa?.
 • Wszelki rozwód cywilny nie niszczy małżeństwa sakramentalnego. Dla Boga
  i Kościoła osoby rozwiedzione pozostają wciąż mężem i żoną
  . Dopuszczalna jest separacja, czyli rozłączenie czasowe lub trwałe współmałżonków, ale bez możliwości zawarcia powtórnego małżeństwa, w którym również zamieszkanie lub współżycie z inną osobą pozostaje w ramach zdrady małżeńskiej i grzechu cudzołóstwa. Dopóki więc osoby rozwiedzione żyją samotnie (bez nowego „partnera”) mogą przystępować do spowiedzi i do Komunii św
 • Ojciec Święty w adhortacji Familiaris consortio (FC), w nr 84 stwierdza, że „Kościół na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie św., niedopuszczania do Komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do Komunii św. Od chwili, gdy ich stan
  i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem
  i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia”. Tak więc „nie można dopuszczać do komunii świętej katolików złączonych tylko ślubem cywilnym” (FC nr 82), jak i tych, którzy żyją ze sobą razem bez jakiegokolwiek związku.
  W wyjątkowych wypadkach można dopuścić do spowiedzi i Komunii św. osoby rozwiedzione, które zawarły powtórny kontrakt cywilny, jeśli żałują za popełniony czyn i „są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności
  z nierozerwalnością małżeństwa” (tzw. białe małżeństwo). Oznacza to
  w praktyce konieczność spełnienia każdego z następujących warunków:
 1. Uznanie swojej winy i skrucha za naruszenie zasady nierozerwalności małżeństwa;
 2. Istnienie ważnych powodów uniemożliwiających rozstanie się w nowym związku, np. konieczność wychowania dzieci;
 3. Obustronna decyzja całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej;
 4. Unikanie zgorszenia (czyli przystępowanie do Komunii św. poza środowiskiem,
  w którym jest się znanym).

Czy stwierdzenie nieważności otrzymać może tylko jeden małżonek ?

 • Wyrok Trybunału, Stwierdzający nieważność małżeństwa orzeka, iż małżeństwo zostało z przyczyn wskazanych w wyroku nieważnie zwarte tj. jest nie byłe względem stron. Stan ten wynika z faktu, iż to strony udzielają sobie sakramentu małżeństwa a ksiądz jest tzw. „Świadkiem Kwalifikowany” w związku z czym nie może być inaczej jak rozwiązanie zwartego, nieważnie sakramentu małżeństwa po obydwu stronach tj. u męża który staj się z dniem uprawomocnienia wyroku kawalerem oraz u żony która z dniem uprawomocnienia wyroku jest panną, bez względu czy strony mają dzieci małżeńskie.

Czy Sąd Może zabronić zawarcia nowego związku małżeńskiego?

 • Sąd Może w wyroku zawrzeć klauzulę ograniczającą możliwość zwarcia nowego, Godziwego, związku małżeńskiego. Strona, strony obarczone taką klauzulą może w prawdzie zawrzeć nowy związek małżyki jednakże będzie on Nie Godziwy !
 • Aby zdjąć klauzulę należy zwrócić się z prośbą do Biskupa Metropolity u udzielenie     Łaski Dyspensy po zasięgnięciu opinii Sądu wydającego wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa wraz z klauzulą.

Czy po stwierdzeniu nieważności można przystępować do komunii świętej  ?

 • TAK

Jak przeprowadzić ?rozwód kościelny? a konkretnie Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa ?

 • Należy przygotować skargę powodową ? jest to pismo ?pozew? rozpoczynający cały proces, należy w nim opisać okres przed jak i po ślubny, ustosunkować się dlaczego uwarzmy iż nasze małżeństwo winno być rozwiązane z wskazanych nim tytułów. Nie wolno ?kopiować w nim ? pozwu rozwodowego jest to czeszę błędne działanie kończące zazwyczaj się odrzuceniem skargi.
 • Należy przygotować skargę powodową ? jest to pismo ?pozew? rozpoczynający cały proces, należy w nim opisać okres przed jak i po ślubny, ustosunkować się dlaczego uwarzmy iż nasze małżeństwo winno być rozwiązane z wskazanych nim tytułów. Nie wolno ?kopiować w nim ? pozwu rozwodowego jest to czeszę błędne działanie kończące zazwyczaj się odrzuceniem skargi.

Kto może dostać ?rozwód kościelny? ? stwierdzenie nieważności ?

 • Każdy kto zawarł Sakramentalny Związek Małżeński a Sąd Biskupi Stwierdzi jego Nieważności.

Reforma Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolski motu proprio ?Mitis Iudex Dominus Iesus? reformuje kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Poniżej przedstawiamy główne złożenia jakie przyświecały tym zmianą:

Jeden wyrok dla uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa, przy pewności moralnej pierwszego sędziego zgodnie z przepisami prawa. Jeśli żadna ze stron jak i obrońca węzła małżeńskiego w terminie 15 dni nie odwoła się od wyroku, ten stanie się prawomocny, a strony będą mogły zawrzeć nowe małżeństwa.

Sam biskup jest sędzią – zobowiązanie głowy kościoła partykularnego do zaangażowanie się w kanoniczne procesy małżeńskie w tzw. Procesach skróconych.

Proces małżeński skrócony  przed biskupem według kan. 1683-1687 w sprawach, opatrzonych  symptomem oczywistym określanym przykładowo: brak wiary, który może prowadzić do symulacji konsensu lub błędu w odniesieniu do instytucji małżeństwa, bardzo krótki czas pożycia małżeńskiego, aborcja dokonana dla uniknięcia zrodzenia potomstwa, pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie, zatajenie poważnych okoliczności i faktów sprzed zawarcia małżeństwa (bezpłodności, choroby zakaźnej, posiadania potomstwa, dopuszczenia się przestępstwa), powód zawarcia małżeństwa całkowicie obcy małżeńskiej wspólnocie, przemoc fizyczna w celu wymuszenia zgody na małżeństwo, nieoczekiwana ciąża kobiety, dysfunkcja psychiczna potwierdzona dokumentacją lekarską itd.

Proces taki prowadzony jest pod szczególnym zaangażowaniem biskupa. Skarga w takim przypadku musi być zgodnie z kan 1683 :

 • żądanie zostało zgłoszone przez obydwoje małżonków lub przez jednego z nich za zgodą drugiego.
 • przytaczane są okoliczności dotyczące faktów lub osób, poparte zeznaniami lub dokumentami, które nie wymagają przeprowadzenia dokładniejszego badania albo dochodzenia oraz w sposób oczywisty wskazują na nieważność.

Przywrócenie Apelacji do Stolicy Metropolitarnej.

 • Dopuszczenie do kolegium sędziowskiego dwóch sędziów świeckich (mężczyzn lub kobiet), mianowanych przez biskupa, mających odpowiednie wykształcenie i przymioty.

Poszerzenie właściwości Sądów kościelnych o możliwość wszczęcia proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa także w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania strony powodowej bez potrzeby zgody drugiej strony.

Niniejsze zmiany weszła w życie z dniem 08-12-2015 r.