Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa otrzymać może tylko jedna ze stron?

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Rozstanie osób będących w związku małżeńskim nie jest kwestią prostą ani pod względem emocjonalnym, ani formalnym. Warto jednak pamiętać o istniejącym rozróżnieniu na stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa, związane ze ślubem kościelnym, a także to odnoszące się do aspektu cywilnego. Wśród wielu … Czytaj dalej

Stwierdzenie nieważności małżeństwa a przystępowanie do Komunii świętej

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W Kościele Katolickim małżeństwo zostało wzniesione do rangi sakramentu. Ważnie zawarte i dopełnione może być rozwiązane jedynie przez śmierć jednej ze stron. Zdarza się jednak, że małżeństwo od początku było nieważne. Stwierdzenie nieważności następuje na mocy prawomocnego orzeczenia sądu kościelnego. Postępowanie jest dwuinstancyjne, … Czytaj dalej

Jak przeprowadzić ?rozwód kościelny? a konkretnie Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa ?

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

„Rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa kościelnego” a konkretnie i prawidłowo nazywane stwierdzenie nieważności małżeństwa to jedyna możliwość rozdzielenia się małżonków w kościele. Korzysta z niego pewna część osób, gdyż nie ma możliwości ich rozdzielenia po prawidłowo zawartym sakramencie. Stwierdzenie nieważności … Czytaj dalej

CZY ROZWÓD CYWILNY JEST GRZECHEM?

Galeria

Pytanie wydaje się prozaiczne jednakże wymaga rozważenia kilku aspektów. Katolicy składając przysięgę małżeńską z reguły nie myślą o rozwodzie, gdyż poważnie traktują sakrament małżeński i formułę kanonicznej przysięgi, którą składają przed sobą w obliczu Boga. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że „rozwód znieważa … Czytaj dalej

Czy Sąd Biskupi może „zabronić” zawarcia nowego związku małżeńskiego?

Galeria

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

W procesie kościelnym Sąd Stwierdza Nieważność Małżeństwa. Orzeka że węzeł małżeński w ogóle nie istniał. W prawie kanonicznym występuje zasada nierozerwalności więzła małżeńskiego. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa, który jest wydany w pierwszej instancji oraz nie zaskarżony do drugiej instancji jest wykonalny, co w … Czytaj dalej

Czy stwierdzenie nieważności otrzymać może tylko jeden małżonek ?

  • Wyrok Trybunału, Stwierdzający nieważność małżeństwa orzeka, iż małżeństwo zostało z przyczyn wskazanych w wyroku nieważnie zwarte tj. jest nie byłe względem stron. Stan ten wynika z faktu, iż to strony udzielają sobie sakramentu małżeństwa a ksiądz jest tzw. ?Świadkiem Kwalifikowany? w związku z czym nie może być inaczej jak rozwiązanie zwartego, nieważnie sakramentu małżeństwa po obydwu stronach tj. u męża który staj się z dniem uprawomocnienia wyroku kawalerem oraz u żony która z dniem uprawomocnienia wyroku jest panną, bez względu czy strony mają dzieci małżeńskie.

Czy Sąd może zabronić zawarcia nowego związku małżeńskiego?

W procesie kościelnym Sąd Stwierdza Nieważność Małżeństwa.

Orzeka że węzeł małżeński w ogóle nie istniał. W prawie kanonicznym występuje zasada nierozerwalności więzła małżeńskiego. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa, który jest wydany w pierwszej instancji oraz nie zaskarżony do drugiej instancji jest wykonalny, co w praktyce pozwala na wstąpienie w nowy związek małżeński. Czasami jednak taki wyrok może zostać zaopatrzony w tzw. „klauzulę”, która zakazuje zawarcia małżeństwa, co oznacza, iż osoba, po której stronie wystąpiła przyczyna nieważności nie będzie mogła zawrzeć nowego Godziwego związku małżeńskiego bez zgody Biskupa po zasięgnięciu opinii Sądu, który wydał wyrok .

Kiedy Sąd orzekający nieważność małżeństwa może/musi nałożyć taki zakaz?

Sąd orzekający może nałożyć taki zakaz, kiedy istnieje przypuszczenie, iż okoliczności, które były, są przyczynami nieważność małżeństwa, mogą doprowadzić do nieważności kolejnego.

Istnieją również przypadki, kiedy Sąd musi nałożyć klauzulę zakazującą zawarcie nowego małżeństwa. Pierwszym obligatoryjnym przypadkiem jest niemoc płciowa określana jako impotencja, która powoduje niemożność dokonania stosunku płciowego nie tylko w odniesieniu do osoby, z którą ma być zawierany związek małżeński, ale też w odniesieniu do innych osób. Jeśli w toku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa okazało się, iż osoba cierpi na niemoc płciową to wówczas zakaz zawarcia nowego małżeństwa będzie bezwzględnie nałożony.

Drugim obligatoryjnym przypadkiem, w którym Sąd jest związany nałożeniem klauzuli są zaburzenia psychiczne, które stanowią przyczynę niezdolności do zawarcia związku małżeńskiego, a jednocześnie stanowią przyczynę nieważności małżeństwa mającą charakter trwały, a to oznacza, iż w chwili wydawania wyroku u strony nadal te zaburzenia występowały.

W jakich przypadkach Sąd może, ale nie musi nałożyć klauzulę? 

W sytuacji, w której jedna ze stron była przyczyną podstępu albo symulacji lub jest niedojrzała do małżeństwa. To od sędziego zależy, po wcześniejszym rozważeniu okoliczności danego przypadku, czy na daną osobę taki zakaz na nałożyć.

Sąd może też w zależności od okoliczności wprowadzić zakaz w innych przypadkach niewymienionych powyżej, jeśli według jego uznania nałożenie takiego zakazu jest konieczn

Interes Prawny – Proces Kanoniczny

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Naczelny Sąd Administracyjny Wypowiedział się, że istnieje interesu prawnego w żądaniu uzyskania informacji o danych osobowych – współmałżonka – rozwiedzionego dla celów procesu o Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa: II OSK 2416/13 – Wyrok NSA Data orzeczenia 2015-05-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu … Czytaj dalej

Papieska Reforma Kodeksu Prawa Kanonicznego

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Papieska Reforma  Kodeksu Prawa Kanonicznego: Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolski motu proprio ?Mitis Iudex Dominus Iesus? reformuje kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. Poniżej przedstawiamy główne złożenia jakie przyświecały tym zmianą: ? Jeden wyrok dla … Czytaj dalej

Czy rozwiedzeni mogą przystąpić do Komunii Świętej ?

Galeria

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

Rozwiedzeni mogą przystąpić do Komunii świętej wówczas, gdy okazują żalz powodu naruszenia prawa Bożego i przysięgają żyć we wstrzemięźliwości, to jest powstrzymać się od aktów seksualnych i żyć w celibacie, w formie tak zwanego ?białego małżeństwa?. Wszelki rozwód cywilny nie … Czytaj dalej